Baner

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa atrakcyjności i zakresu oferty Górniczego Sanatorium Związkowego „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju. Cele ogólne to poprawa infrastruktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarze uzdrowiska Iwonicz-Zdrój
i gminy Iwonicz-Zdrój oraz w otoczeniu, a także wyższa jakość życia mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój i powiatu krośnieńskiego.


Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej obejmującej:
  • altanę rekreacyjną,
  • siłownię plenerową,
  • infrastrukturę towarzyszącą w strefie relaksu: elementy małej architektury (latarnie parkowe, ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy), utwardzenie terenu (ścieżki w otoczeniu altany i ścieżkę spacerową (ruchową), place, schody terenowe),
  • budowę instalacji oświetlenia oraz instalacji monitoringu,
  • zakup wyposażenia z zakresu kinezyterapii, fizjoterapii oraz hydroterapii, które posłuży do uruchomienia nowych usług leczniczo-rehabilitacyjnych Górniczego Sanatorium Związkowego „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju.


Beneficjent: Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Wartość projektu ogółem – 1 215 842,61 zł,
Wydatki kwalifikowane – 989 870,54 zł,
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 593 922,32 zł (60% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 621 920,29 zł, w tym:

Okres realizacji projektu – od 30.03.2021 r. do 30.12.2021 r.,

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Projekt realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.06.01.00-18-0002/20.